mcnasty

21 tekstów – auto­rem jest mcnas­ty.

kłębisko myśli.

to, co się dziś dzieje w jej głowie, ma kształt małej apo­kalip­sy. ta­kiej in­tymnej, oso­bis­tej. otóż, kocha­ni, ona strasznie cier­pi. będąc w pot­rzas­ku, wiedząc, co dyk­tu­je ser­ce, a co ro­zum, nie potrafiąc [...] — czytaj całość

opowiadanie • 25 listopada 2011, 22:42

Ludzie są tak bar­dzo powierzchowni... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 13 marca 2010, 22:02

-Widzisz, te­raz tak trud­no jest być oryginalnym...
-Trud­no? Łat­wiej niż kiedykolwiek!
-Cze­mu tak uważasz?
-Bo w epo­ce skraj­ności by­cie szarą myszką, taką pośrod­ku, jest bar­dzo łatwe. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 10 lutego 2010, 18:37

Przy­jaciele? Oni zastępują mi rodzinę, której tak nap­rawdę nie mam... 

myśl
zebrała 9 fiszek • 2 lutego 2010, 14:20

Cze­kałam na ten mo­ment pra­wie pół ro­ku. A kiedy ma wreszcie na­dejść ten up­ragniony mo­ment spot­ka­nia, wca­le nie chcę się z Tobą spot­kać. Najzwyczaj­niej się boję. Cze­go, py­tasz? Te­go, że ko­lej­ny już [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 15 fiszek • 28 stycznia 2010, 16:13

Życie to je­den wiel­ki syf, w którym cza­sem po­jawia się pseudo porządek, na­zywa­ny przez nas szczęściem. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 22 stycznia 2010, 20:13

Ce­lem nasze­go ziem­skiego życia jest od­na­lezienie siebie, czy­li is­to­ty, której nie poz­nałeś i nie poz­nasz aż do końca swych dni. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 15 stycznia 2010, 22:20

Czy to nie frus­trujące, że gdy jes­teś mały i masz dużo do po­wie­dze­nia, Two­je zda­nie wca­le się nie liczy? 

myśl
zebrała 26 fiszek • 27 grudnia 2009, 13:07

Ciągle mi pow­tarzają, że jes­tem ta­ka nieod­po­wie­dzial­na, że nie po­radzę so­bie w życiu. A sa­mo życie jest nau­czy­cielem od­po­wie­dzial­ności, cier­pli­wości i wiary we włas­ne siły. 

myśl
zebrała 36 fiszek • 21 grudnia 2009, 20:41

Ludzie? Naj­piękniej­sze i na­jok­ropniej­sze stworze­nia świata za­razem. Pot­ra­fią krzyw­dzić i ob­rażać, ale pot­ra­fią też kochać. Ta miłość po­pycha nas nap­rzód i mo­tywu­je do działania. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 11 grudnia 2009, 15:24
mcnasty

;]

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

mcnasty

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Aktywność